Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Tại hội trường, Trường MN Vân Phúc tổ chức cho CB, GV, NV tập huấn kiểm định chất lượng mới.